Producten

"Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien." - A. Maslow

NEN1878+ de universele GIS-Tool voor bijhouding ruimtelijke beheerkaarten
De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) wordt met name gebruikt voor het beheer van de openbare ruimte en registratie van de infrastructuur. Gebruikers hiervan zijn het Kadaster, gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en kabel- en leidingbedrijven. Deze organisaties hebben eigen beheerkaarten welke gerelateerd zijn aan GBKN. Het efficient bijhouden van een beheerkaart is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de relevante veranderingen uit de GBKN zijn te vinden en te verwerken.

N1878+De doelstelling van het NEN1878+ programma is het dataverwerkings proces te optimaliseren, waarbij de meest relevante veranderingen in de basis topografie veel efficienter worden opgespoord en beschikbaar gesteld aan de ruimtelijke informatie beheerders. Met de inzet van het NEN1878+ programma wordt, door middel van het uitsluiten van overtollige GBKN mutaties en het snel extraheren van de voor de beheerder meeste relevante GBKN mutaties, het bijhouden van ruimtelijke beheersystemen sterk vereenvoudigd.

Viewen zonder te vertalen
De doelstelling van het NEN1878 Viewer programma is het snel visualiseren van NEN1878 bestanden, zonder tussenkomst van een conversie/vertaal programma, een CAD/GIS/DB systeem of stuurtabellen.

N1878ViewerDe NEN1878 Viewer werkt rechtstreeks op NEN1878-bestanden, waardoor conversiefouten en dataverlies worden uitgesloten.Tevens beschikt het programma over enkele CAD/GIS functionaliteiten zoals een classificatie filter, was/wordt filter en handige zoom opties.

WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperking)
GIS4ALL heeft in het kader van de WKPB applicaties ontwikkeld. Deze applicaties zijn geheel onafhankelijk van het type CAD/GIS, Database of andere applicaties, waardoor ze direct inzetbaar en integreerbaar zijn met andere systemen.Tevens kunnen ruimtelijke selecties rechtstreeks op de bronbestanden uitgevoerd worden.

De focus van de applicaties ligt niet zozeer op het registreren van de beperkingen maar meer op het adequaat toepassen van perceelsmutaties op de WKPB registratie alsmede het nakomen van de WKPB verplichtingen.

In het kader van de voorbereiding op de invoering van de “Wet kenbaarbaarheid publiekrechtelijke beperking onroerende zaken” heeft GIS4ALL als eerste leverancier de WKPB conformiteitstoets met success doorlopen en de conformiteitsverklaring verkregen. Meer info…

GIS4ALL waarborgt en bewaakt de authenticiteit van GBKN basisgegevens
GBKN Basisgegevens worden over het algemeen beheerd en bewerkt in het interne formaat van een ruimtelijke database of een CAD/GIS systeem. Deze basisgegevens dienen echter voor uitlevering geconverteerd/vertaald te worden naar een gemeenschappelijk uitwisselingsformaat (thans NEN1878).

Door uiteenlopende conversie en vertaal programmatuur en het ontbreken van controle middelen om de invloeden op de authenticiteit van de uitgevoerde gegevens in beeld te brengen, heeft GIS4ALL systeem onafhankelijke tools ontwikkeld die de authenticiteit van de objecten bewaakt en waarborgt. Dit is onmisbaar voor het handhaven van de Basisregistratie van Gebouwen en/of GBKN.

NEN1878 Vergelijkingsprogramma.
Sinds GIS4ALL het NEN1878 vergelijkingsprogramma en tools op de markt heeft gebracht, hebben al veel gebruikers en verwerkers van GBKN- en/of LKI- informatie, het gemak en de voordelen van dit systeem ontdekt en ingezet voor hun bedrijfsvoering.

Veel beheerders van geo-diensten hebben de uitgebreide mogelijkheden van de Vergelijker onderkend en het profijt van de inzet van deze programmatuur ervaren. Het actueel houden, controleren en uitwisselen van GBKN-gegevens is daardoor vereenvoudigd, efficiënter en vooral meer betrouwbaar geworden.

vergelijkerDe verschillen en overeenkomsten, zonder te converteren.

De programmatuur is op dit moment operationeel bij diverse gemeenten waaronder
’s Hertogenbosch, Baarn, Dordrecht, Leusden, Soest en Urk, alsmede bij het Kadaster Apeldoorn en de Stichting GBKN- Zuid. Meer info…

NEN1878 Tools
Samen met de Vergelijker zijn deze tools geheel op elkaar afgestemd. Ze werken direct op het NEN1878 bestand en zijn CAD/GIS systeem onafhankelijk. Er vindt dus geen conversie plaats en de objecten definitie blijft authentiek.

Classificatie Filter
Hiermee wordt inzicht verkregen in de gebruikte classificaties in een NEN1878 bestand en worden NEN1878-objecten met (on)gewenste classificaties uitgefilterd. Met deze module kunnen in een handomdraai diverse deelbestanden uit een hoofdbestand gegenereerd worden. Voorbeelden hiervan zijn deelbestanden voor gebouwen, huisnummers of deelbestanden voor bomen, verharding etc.

Binnen/Buiten Polygoon
Het programma toetst een NEN1878 bestand t.o.v.een POLYGOON bestand. De uitkomst zijn NEN1878 bestanden met elementen die zowel binnen als buiten de polygoon komen en elementen die de polygoongrens kruisen. Met deze module, kan zonder het inzetten van een CAD/GIS systeem, een selectie gemaakt worden van NEN1878-objecten die binnen een gemeentegrens liggen of zelfs inzicht worden verkregen over de NEN1878-objecten die de bedoelde grens kruisen.
Op deze manier kunnen NEN1878 objecten die buiten de gemeentegrens liggen in een handomdraai worden uitgesloten.

InpolyEen ruimtelijke selectie die in de batch werkt.

Bogen controle
Conform Referentie inhoud GBKN :
Cirkelbogen worden door 3 punten op de boog voorgesteld en alleen toegepast als de pijl groter is dan 7 cm en de tegenpijl groter is dan 20 cm.

Deze module spoort platte cirkelbogen in een NEN1878 bestand op die niet aan bovengenoemde eis voldoen en verandert deze in lijnketen(s). Tevens ondersteunt deze module variabele invoer van (pijl/tegenpijl) lengtes.

Primitieven
Het programma vertaalt NEN1878 lijn- boogketens naar primitieven. Dat zijn lijn- en boogstukjes met dezelfde attributen. Deze module wordt ingezet in combinatie met de Vergelijker, teneinde de daadwerkelijke verandering in beeld te brengen (alleen het veranderde deel van de lijn- of boogketen).

Wijze van inwinning – Precisie combinatie controle
Het programma controleert, filtert en corrigeert NEN1878 bestanden op de wijze van inwinning – Precisie combinaties. Met deze module wordt de precisie van NEN1878 objecten gecontroleerd en gecorrigeerd op basis van hun wijze van inwinning.

CYCLOMEDIA to JPG universele koppelingsprocedure

produc1GIS4ALL heeft een procedure ontwikkeld om automatisch objectbeelden te ontsluiten uit de Cyclomedia beeldenbank en op te slaan in een JPG beeldformaat. Dat JPG formaat is heel populair en wordt ondersteund door de meeste Office, Internet en standaard programmatuur. Op deze manier ontstaat een soort universele koppeling omdat beeldinformatie direct wordt gekoppeld aan het desbetreffende informatie systeem, zonder tussenkomst van additionele programmatuur. Meer info…